Definities

 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 • Onderneming: De natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: Kalenderdag.
 • Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Identiteit van de onderneming

 1. Naam van de Onderneming: EuropeDesigns.com / Internet Company BV
 2. Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV)
 3. Adres: Landdrostdreef 124, 1314 SK Almere, Nederland
 4. Contactinformatie: info@europedesigns.com
 5. Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 61838659
 6. Btw-identificatienummer: NL854510680B01

Toepasselijkheid

 1. Toepassingsgebied: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen, producten en diensten die worden aangeboden door EuropeDesigns.com. Door het plaatsen van een bestelling of het gebruiken van de diensten van EuropeDesigns.com, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
 2. Elektronische Acceptatie: Door het gebruik van onze website of door het elektronisch bevestigen van uw bestelling, accepteert u onze algemene voorwaarden en geeft u aan deze te begrijpen en er zonder voorbehoud mee in te stemmen.
 3. Beschikbaarheid en Toegankelijkheid: De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde toegankelijk via onze website. Op verzoek kunnen wij u een kopie van onze algemene voorwaarden verstrekken via e-mail of in een ander door u gewenst formaat.
 4. Wijzigingen in Voorwaarden: EuropeDesigns.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Wijzigingen worden effectief zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen en de meest actuele versie te kennen.
 5. Voorrang: In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige andere overeenkomst, offerte of documentatie van EuropeDesigns.com, prevaleren de bepalingen in deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Het aanbod

 1. Omschrijving van Producten/Diensten: EuropeDesigns.com verbindt zich ertoe om een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de producten en diensten te geven, inclusief relevante productinformatie, prijzen, en beschikbaarheid. De afbeeldingen op de website dienen als een waarheidsgetrouwe weergave.
 2. Geldigheid van het Aanbod: Elk aanbod staat open voor acceptatie binnen de gestelde termijn. Indien er geen termijn is gesteld, is het aanbod geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Prijsvermelding: Alle prijzen zijn uitgedrukt in de wettelijk voorgeschreven valuta, inclusief belastingen en andere heffingen. De totale prijs inclusief alle belastingen en eventuele bijkomende kosten wordt duidelijk vermeld voordat de overeenkomst wordt gesloten.
 4. Fouten in het Aanbod: EuropeDesigns.com is niet gebonden aan prijsopgaven, aanbiedingen of offertes indien er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving. Bij dergelijke fouten behoudt EuropeDesigns.com het recht om de overeenkomst te annuleren, ook na de bevestiging van de bestelling.
 5. Wijzigingen in het Aanbod: EuropeDesigns.com behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in het aangeboden assortiment, de prijzen, de specificaties en de voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving.

De overeenkomst

 1. Totstandkoming Overeenkomst: Een overeenkomst tussen EuropeDesigns.com en de consument komt tot stand op het moment dat de consument een aanbod accepteert en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Elektronische Acceptatie: Bij acceptatie van het aanbod via elektronische weg, bevestigt EuropeDesigns.com onmiddellijk de ontvangst van de acceptatie van het aanbod. De overeenkomst kan door de consument worden ontbonden zolang deze bevestiging niet is ontvangen.
 3. Veiligheid en Techniek: Bij een elektronische overeenkomst neemt EuropeDesigns.com passende maatregelen om de overdracht van data te beveiligen en zorgt voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betalingen worden eveneens passende veiligheidsmaatregelen genomen.
 4. Beoordeling Consument: EuropeDesigns.com kan zich binnen de wettelijke kaders informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals relevante feiten en factoren beoordelen die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.
 5. Informatie bij Levering: Bij de levering van het product of de dienst verstrekt EuropeDesigns.com de consument met alle relevante informatie zoals het adres voor klachten, de voorwaarden van het herroepingsrecht, garantie- en servicevoorwaarden, de prijs inclusief belastingen, en de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze van lange duur is.
 6. Duurtransacties: Voor overeenkomsten die betrekking hebben op een continue of periodieke levering, is de voorgenoemde informatie slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht bij Producten: Klanten hebben het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf aangewezen derde.
 2. Voorwaarden: Klanten dienen zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking tijdens de bedenktermijn. Zij mogen het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 3. Proces van Herroeping: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de onderneming binnen de bedenktermijn via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) informeren over zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Klanten kunnen hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar zijn hiertoe niet verplicht.
 4. Terugzending: Na het kenbaar maken van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, moet de klant het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, terugzenden conform de door de onderneming verstrekte instructies.
 5. Terugbetaling: De ondernemer zal alle ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. De terugbetaling zal uitgevoerd worden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht kan uitgesloten zijn voor bepaalde producten of diensten, zoals persoonlijk maatwerk of snel bederfbare goederen. Deze uitsluiting wordt duidelijk gecommuniceerd in het aanbod.

Kosten in geval van herroeping

 1. Kosten van Terugzending: Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn eigen rekening. De ondernemer restitueert geen eventuele verzendkosten die zijn gemaakt voor het heenzenden van de goederen.
 2. Terugbetaling: De ondernemer zal alle ontvangen betalingen van de consument, met uitzondering van de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, terugbetalen. De terugbetaling wordt uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk met een andere methode heeft ingestemd; voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Algemene Voorwaarde: Het herroepingsrecht kan enkel worden uitgesloten als de ondernemer dit duidelijk, vóór het sluiten van de overeenkomst, in het aanbod heeft vermeld.
 2. Specifieke Producten en Diensten: Uitsluiting is mogelijk voor:
 3. Specifieke Diensten: Uitsluiting is ook mogelijk voor diensten die volledig zijn uitgevoerd binnen de bedenktermijn, mits de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de dienst en heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de dienst volledig is uitgevoerd.

De prijs

 1. Stabiliteit van Prijzen: De prijzen van onze producten of diensten worden vastgesteld bij publicatie op de website. Echter, deze kunnen worden aangepast in reactie op BTW-wijzigingen, significante valutaschommelingen, of veranderingen in inkoopprijzen.
 2. Variabele Prijzen: Voor producten of diensten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van fluctuaties op de financiële markt buiten onze controle, zoals valutaschommelingen, kunnen wij variabele prijzen hanteren. Dit wordt duidelijk aangegeven bij het aanbod.
 3. Prijsverhogingen: Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen, valutaschommelingen, of veranderingen in inkoopprijzen.
 4. Aanpassingen na 3 Maanden: Prijsaanpassingen na drie maanden kunnen alleen plaatsvinden onder de voorwaarden zoals vooraf overeengekomen in de overeenkomst, en als deze wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of significante kostenstijgingen.
 5. Prijzen Inclusief BTW: Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Conformiteit en garantie

 1. Conformiteit: De ondernemer garandeert dat de geleverde producten en/of diensten overeenkomen met de overeenkomst, de beschrijving, en voldoen aan de redelijke verwachtingen van kwaliteit en functionaliteit, inclusief de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften zoals die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Extra Garantie: Elke extra garantie die door de ondernemer, fabrikant of importeur wordt aangeboden, doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten die de consument heeft. Deze extra garantie impliceert aanvullende verplichtingen die de verkoper of fabrikant vrijwillig op zich neemt bovenop wat wettelijk vereist is en heeft geen invloed op de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet of de overeenkomst.

Levering en uitvoering

 1. Zorgvuldigheid: De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en diensten.
 2. Leveringsadres: Het door de consument opgegeven adres geldt als plaats van levering.
 3. Leveringstermijn: De ondernemer streeft ernaar om bestellingen binnen de afgesproken termijn te leveren, die kan oplopen tot 16 weken. Bij vertraging wordt de consument geïnformeerd; de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, maar kan geen aanspraak maken op schadevergoeding voor late levering.
 4. Ontbinding en Terugbetaling: In geval van ontbinding door de consument vanwege vertraging, zal de ondernemer het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
 5. Vervangende Artikelen: Als een specifiek besteld product niet beschikbaar is, kan een vervangend artikel worden aangeboden, waarbij het herroepingsrecht intact blijft.
 6. Risico van Beschadiging: Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot aan het moment van bezorging aan de consument.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. Opzegging voor Onbepaalde Tijd: Consumenten kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. Opzegging voor Bepaalde Tijd: Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tegen het einde van de contractperiode worden opgezegd, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Verlenging: Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden niet stilzwijgend verlengd. Consumenten worden duidelijk geïnformeerd over de voorwaarden voor verlenging en hebben altijd het recht om op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal één maand.
 4. Proefabonnementen: Proef- of kennismakingsabonnementen worden automatisch beëindigd na de proefperiode en worden niet stilzwijgend voortgezet.
 5. Duur Overeenkomst: Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Betaling

 1. Directe Betaling: Betaling voor de bestelde goederen of diensten dient direct bij de bestelling te geschieden. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd en verwerkt na de ontvangst van de volledige betaling.
 2. Verantwoordelijkheid van de Consument: De consument is verplicht eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Wanbetaling: In geval van wanbetaling heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, binnen de grenzen van de wet.
 4. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer totdat de consument volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. De consument mag deze producten niet bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen totdat alle verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Klachtenregeling

 1. Klachtenprocedure: De ondernemer handhaaft een duidelijk gedefinieerde klachtenprocedure, die gemakkelijk toegankelijk is en waarbij klachten overeenkomstig deze procedure worden behandeld.
 2. Indienen van Klachten: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het waarnemen van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer te worden ingediend.
 3. Reactietermijn: Ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd verwacht, zal de ondernemer binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging versturen met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerige reactie kan verwachten.
 4. Geschillenregeling: Als klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, leidt dit tot een geschil dat geschikt is voor geschillenbeslechting.
 5. Behandelingstermijn Klachten: De ondernemer streeft ernaar om klachten binnen 4 weken af te handelen, na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Verplichtingen bij Klachten: Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk aangeeft dat dit wel het geval is.
 7. Oplossingen bij Gegrondbevinding: Als een klacht gegrond wordt verklaard door de ondernemer, zal de ondernemer naar eigen keuze de geleverde producten repareren of vervangen.

Geschillen

 1. Toepasselijk Recht: Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillenbeslechting: Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer geleverde producten of diensten kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde geschillencommissie of rechter.
 3. Voorwaarden voor Geschilbehandeling: Voordat een geschil aanhangig wordt gemaakt, moet de consument de klacht eerst binnen een redelijke termijn aan de ondernemer voorleggen.
 4. Bindend Advies: De uitspraak van de geschillencommissie is bindend, en zowel consument als ondernemer stemmen in met deze bindende uitspraak.
 5. Procedure: De consument moet de ondernemer eerst de kans geven om de klacht onderling op te lossen, voordat het geschil wordt voorgelegd aan de geschillencommissie.
 6. Termijnen: Als het geschil niet onderling opgelost kan worden, moet het binnen een vastgestelde termijn aan de geschillencommissie worden voorgelegd.

Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is alleen aansprakelijk voor schade waarvoor hij wettelijk aansprakelijk is en die niet het gevolg is van onbekende of onvoorziene oorzaken.
 2. Er is geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de consument.
 3. De consument moet redelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken.
 4. De consument vrijwaart de ondernemer tegen claims van derden door onvoldoende of onjuiste informatie.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door opzettelijk of nalatig handelen van de consument.
 6. Indirecte schade, zoals gederfde winst of gevolgschade, valt niet onder de aansprakelijkheid van de ondernemer.
 7. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering of tot de betaalde vergoedingen als er geen verzekeringsdekking is.
 8. De consument is aansprakelijk voor schade door eigen tekortkomingen.
 9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan materialen of gegevens verstrekt door de consument.
 10. Klachten over de geleverde goederen of diensten zijn alleen geldig als de consument na levering de verwachte zorgvuldigheid heeft betracht.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van EuropeDesigns.com, inclusief maar niet beperkt tot teksten, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, datacompilaties en software, is eigendom van EuropeDesigns.com of haar contentleveranciers en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten. De samenstelling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van EuropeDesigns.com, met auteursrechtbescherming voor het geheel en elke selectie of rangschikking ervan. Alle software gebruikt op deze site is eigendom van EuropeDesigns.com of haar softwareleveranciers en beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten.

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en handelsuitrustingen die niet in eigendom zijn van EuropeDesigns.com en die op de website voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die mogelijk al dan niet verbonden zijn met, of gesponsord worden door EuropeDesigns.com.

Het is strikt verboden om materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is, handelsmerken bevat of enig ander eigendomsrechtelijk materiaal te kopiëren, reproduceren, heruitgeven, uploaden, posten, openbaar te maken, over te dragen of te distribueren op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Het aanbrengen van wijzigingen aan of het gebruiken van de materialen voor enig ander doel vormt een inbreuk op de auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten van EuropeDesigns.com of derden.

Onderhoud en zorginstructies

De kwaliteit en duurzaamheid van onze luxe producten hangen af van de zorg waarmee ze worden behandeld. Wij adviseren klanten om de volgende richtlijnen te volgen om ervoor te zorgen dat hun aankopen in optimale staat blijven:

 1. Algemene Zorg: Volg altijd de specifieke onderhoudsinstructies die bij het product worden geleverd. Bewaar producten in een schone, droge omgeving, weg van direct zonlicht of extreme temperaturen.
 2. Reiniging: Gebruik voor het reinigen van de producten alleen de aanbevolen schoonmaakmiddelen. Vermijd het gebruik van schurende doeken of sterke chemicaliën die het oppervlak kunnen beschadigen.
 3. Opslag: Bewaar artikelen in de originele verpakking of beschermhoes om beschadiging, stof of vocht te voorkomen.
 4. Vermijden van Schade: Vermijd blootstelling aan scherpe objecten, ruwe oppervlakken of andere factoren die krassen of deuken kunnen veroorzaken.
 5. Deskundig Onderhoud: Voor specifieke of kostbare items, overweeg professioneel onderhoud of restauratie door experts indien nodig.

Door deze richtlijnen te volgen, helpt u de levensduur van uw aankoop te verlengen en zorgt u ervoor dat uw luxe goederen hun waarde en schoonheid behouden. Bij vragen over het onderhoud van uw product, neem contact op met onze klantenservice voor advies op maat.